چرا پنجره های آلومینیومی ترمال بریک بهتر از پنجره ها و درهای معمولی است؟

چرا پنجره های آلومینیومی ترمال بریک بهتر از پنجره ها و درهای معمولی است؟